Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 29. Januar 2015

Ekstraordinært landsmøde 2014 referat

Ekstraordinært landsmøde 19. januar 2014

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt har tidligere været gengivet i Mit Hus nr. 1/2013 og behandlet på landsmødet 2013.
På landsmødet var der imidlertid ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede for at kunne gennemføre en vedtagelse. Landsmødet stemte dog enstemmigt for forslaget og henviste dette til et ekstraordinært landsmøde.

Forslag

§3. Stk. 5. Såfremt en forening eller et enkeltmedlem trods gentagne påkrav fortsat undlader betaling af medlemskontingent og/eller forsikringspræmie, kan landsforeningen ved bestyrelsesbeslutning vedtage at ekskludere den pågældende forening eller det pågældende enkeltmedlem.
Bestyrelsesbeslutning kan træffes såfremt restancen ikke er berigtiget inden 1. juni i et medlemsår.
§ 3. Stk. 7. Enkeltmedlemmer eller medlemsforeningers bestyrelser, der modarbejder landsforeningen og dens formål, kan ved bestyrelsesbeslutning ekskluderes eller nægtes medlemskab.
§3. stk. 8. (ny) Økonomisk mellemværende med foreningen skal være afklaret forinden udmeldelse. Kontingent refunderes ikke.
§4, stk. 3. Tid og sted for landsmødet bestemmes af bestyrelsen og meddeles med dagsorden for mødet senest 4 uger før. Indkaldelse og fremsendelse af materiale kan helt eller delvist fremsendes elektronisk eller ved henvisning være tilgængelig på hjemmesiden.
§ 4. Stk. 9. (udgår)
§ 4. Stk. 9 (ny) Stemmeret og valgret opnås efter 2 måneders medlemskab.
§ 4. Stk. 12. Fuldmagt for medlemsforeninger kan gives til et medlem af en anden medlemsforening eller et bestyrelsesmedlem i PL. Ingen kan ved fuldmagt afgive mere end i alt 20 stemmer.
§ 6, stk. 2. Foreningskontingentet skal være indbetalt senest den 1. april. Frist for betaling af forsikringspræmie fastsættes af bestyrelsen.

Referat
1. Valg af dirigent
A.F. Wehner enstemmigt valgt

2. Landsmødets lovlighed

Indkaldelse af det ekstraordinære landsmøde var bragt i Mit Hus 2013-04, der var medlemmerne i hænde mellem jul/nytår 2013. Kravet i § 5, stk. 3. i vedtægt er således opfyldt.
Der er efter udgivelsen af bladet indkommet yderligere en fuldmagt. Der var på landsmødet i 2013 indkommet 42 fuldmagter til bestyrelsen. Ingen af disse har været tilbagekaldt. Bestyrelsen råder derfor over samlet 43 fuldmagter.
Der er ikke modtaget tilmeldinger fra foreningsrepræsentanter eller enkeltmedlemmer.

3. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt
Der var ikke kommentarer til bestyrelsens forslag.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
 

Udgivet i Organisation
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...