Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 03. Marts 2010

Vedtægter

Parcelhusejernes Landsforening

Stiftet 5. maj 1973

Vedtaget 3. marts 2007

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Parcelhusejernes Landsforening er en selvstændig forening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse.
Stk. 3. Foreningen kan ved bestyrelsesbeslutning vedtage at være medlem af eller udmelde sig af nationale og/eller internationale organisationer, der fremmer foreningens formål.

§ 2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er, uafhængig af partipolitik, overfor offentligheden, regering og folketing

  • at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse,
  • at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen,
  • at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom og
  • at samarbejde med de øvrige grundejerorganisationer gennem disse organisationers koordinerende forsamling.

Lokale interesser varetages af de enkelte medlemsforeninger eller sammenslutninger af sådanne. Landsforeningen vil i videst muligt omfang søge at yde sagkyndig bistand.

Stk. 2. Landsforeningen kan indtræde i eller oprette økonomiske aktiviteter, der fremmer foreningens formål.
Stk. 3. Al kompetence i relation til de i stk. 2 nævnte aktiviteter henligger hos bestyrelsen.

§ 3. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlem optages enhver forening for parcelhusejere eller sammenslutninger af sådanne foreninger.
Stk. 2. Der kan oprettes kommunale, amtskommunale eller anden form for regionale samarbejdsorganer under landsforeningen efter beslutning herom i bestyrelsen.
Stk. 3. Personlige medlemmer kan optages i Landsforeningen.
Stk. 4. Udmeldelse af Landsforeningen kan kun ske skriftligt og med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Stk. 5. Såfremt en forening trods gentaget påkrav fortsat undlader betaling af medlemskontingent og/eller forsikringspræmie, kan landsforeningen ved bestyrelsesbeslutning vedtage at ekskludere den pågældende forening. Bestyrelsesbeslutning kan træffes såfremt restancen ikke er berigtiget inden 1. august i et medlemsår.
Stk. 6. Medlemmer, der modarbejder landsforeningen og dens formål kan ved bestyrelsesbeslutning ekskluderes eller nægtes medlemskab.

 

§ 4. Landsmødet.

Stk. 1. Landsmødet er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert andet år tidligst 1. april og senest 15. juni..
Stk. 3. Tid og sted for landsmødet bestemmes af bestyrelsen og meddeles med dagsorden for mødet senest 4 uger før.
Stk. 4. Senest 14 dage før mødet skal medlemmerne meddele navn(e) og adresse(r) på repræsentanter til Landsforeningens sekretariat.


Landsmødet udgøres af følgende repræsentanter:

A. Repræsentanter for de i § 3 omtalte regioners medlemsforeninger eller sammenslutningers medlemsforeninger, som kan sende en repræsentant for hver påbegyndt 200 parcelhusmedlemmer i foreningen.

B. Enkeltmedlemmer

C. Landsforeningens bestyrelse.

Stk. 5. Landsmødets dagsorden
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. De 2 af bestyrelsen godkendte, reviderede regnskaber fremlægges.

4. Eventuelle forslag. Sådanne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar i det år, hvor ordinært landsmøde afholdes.

5. a. Kontingentfastsættelse for de kommende 2 år.

b. Budgetforslag for næste år, samt kontingentforslag for næstfølgende 2 år fremlægges til efterretning.

6. a. Valg af formand (for 2 år).

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.

7. Valg af 2 revisorer samt valg af 2 revisorsuppleanter (for 2 år).

8. Eventuelt.

Stemmeret har repræsentanter, der er fremmødt personligt eller ved fuldmagt.

Stk. 6. Tilsluttede foreninger skal senest 2 uger før mødet give skriftlig meddelelse til sekretariatet om antal af repræsentanter.
Stk. 7. Hver repræsentant har én stemme. Enkeltmedlemmers samlede stemmetal kan dog ikke overstige deres forholdsmæssige andel af foreningens samlede medlemstal.
Stk. 8. Stemmeafgivelse
Beslutning træffes, når vedtægterne ikke kræver andet, ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeafgivelsen er skriftlig, såfremt dette begæres af 1/10 af de stemmeberettigede repræsentanter eller bestyrelsen.
Stk. 9. Fuldmagt kan gives til et medlem af en medlemsforening. Ingen kan ved fuldmagt afgive mere end i alt 10 stemmer.

§ 5. Ekstraordinært landsmøde.

Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af formanden (næstformanden), eller når 1/3 af bestyrelsen forlanger det, med motiveret dagsorden.
Stk. 2. Formanden skal foranstalte det ekstraordinære landsmøde afholdt senest 4 uger efter at have modtaget begæringen.
Stk. 3. Indkaldelse sker med 14 dages varsel, i øvrigt efter de i § 4 anførte regler, dog kan bestemmelsen om indkaldelsesfristen fraviges, hvis forholdene gør det påkrævet.

§ 6. Kontingent.

Stk. 1. Kontingent for de førstkommende 2 år fastsættes på det ordinære landsmøde.
En tilsluttet forenings kontingent beregnes som det på landsmødet fastsatte kontingent ganget med medlemstallet pr. 1. januar i det pågældende år.
For nyoptagne foreninger kan bestyrelsen vedtage særordninger.
Der fastsættes et særskilt kontingent for personlige medlemmer.
Stk. 2. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. april og samtidig skal medlemsforeningerne opgive medlemstallet pr. 1. januar i det pågældende regnskabsår.
Stk. 3. Ved kontingentrestance påløber morarenter efter skriftligt påkrav. Mere end 3 måneders kontingentrestance medfører tab af vedtægtsmæssige rettigheder og kan medføre udelukkelse af Landsforeningen.

§ 7. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden og 10 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen på landsmødet. Der afgår 5 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
Stk. 3. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv for tiden indtil næste landsmøde.
I første bestyrelsesmøde efter landsmødet konstituerer bestyrelsen sig med næstformand (-mænd), kasserer og sekretær.
Stk. 4. Formanden - i hans forfald næstformand – tegner i forbindelse med et bestyrelsesmedlem foreningen overfor tredjemand. Overfor pengeinstitutter og postgiro har kassereren eller formanden tegningsret hver for sig.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan etablere et forretningsudvalg. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde hvert kvartal, yderligere møder afholdes, når formanden eller 7 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Møderne indkaldes ved brev med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Referat af møderne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse.
Stk. 6. Der tegnes sædvanlig kautionsforsikring.
Stk. 7. Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til grundejernes koordinerende forsamling.

§ 8. Regnskab.

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet forelægges inden udgangen af marts måned for bestyrelsen til godkendelse og fremlægges i revideret stand på det følgende landsmøde.
Stk. 3. Foreningen har 2 revisorer.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes samtidig med dagsordenen.
Stk. 2. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede – personligt eller ved gyldig fuldmagt – og at mindst 2/3 af de således repræsenterede vedtager ændringsforslaget.
Stk. 3. Vedtages forslaget, men har det fornødne antal repræsentanter ikke givet møde eller ladet sig repræsentere ved gyldig fuldmagt, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde med mindst 1 uges varsel, hvor ændringsforslaget kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 10. Landsforeningens opløsning.

Stk. 1. Landsforeningen kan opløses efter de i § 9 anførte regler.
Stk. 2. Såfremt landsmødet træffer beslutning om Landsforeningens opløsning, træffer landsmødet derefter ved simpel stemmeflerhed beslutning om, hvorledes der skal forholdes med Landsforeningens eventuelle formue.

Udgivet i Organisation tagget med Vedtægter
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...