Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 04. Marts 2010

Parcelhusejernes Landsforening

Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser.

Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele som gennem Parcelhusejernes Landsforening.

Parcelhusejernes Landsforening er din garant for, at Folketinget, det offentlige eller stærke brancheorganisationer ikke trækker særinteresser ned over hovedet på parcelhusejerne, uden at det har været debatteret.

Ifølge vedtægterne er landsforeningens formål, uafhængig af partipolitik, overfor offentligheden, regeringen og Folketinget:

  • at varetage de fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet vedrørende parcelhuse
  • at virke for bortfald af enhver form for særbeskatning af boligen
  • at virke for bevarelsen af den private ejendomsret til fast ejendom
  • at samarbejde med de øvrige grundejerorganisationer gennem disse organisationers koordinerede forsamlinger

Lokale interesser varetages af de enkelte medlemsforeninger eller sammenslutninger af sådanne, og landsforeningen vil i videst muligt omfang søge at yde sagkyndig bistand.

Landsforeningen er selvfølgelig ikke startet i sin nuværende form, men er et resultat af en løbende udvikling, der startede helt tilbage i 1965.

Forhistorien til Parcelhusejernes Landsforening

I slutningen af sidste århundrede gik grundejerne i byerne sammen og dannede det, vi i dag kender som grundejerforeninger.

Op igennem 50´erne skete der et politisk skred derhen, at behovet for en opdeling mellem parcelhusejere og udlejere blev mere åbenbar, idet grundejerforeninger i udpræget grad blev ledet af udlejere, der ikke i særlig grad varetog parcelhusejernes interesser.

I 1965 blev så Parcelhusejernes Sammenslutning (PS 65) dannet. Denne forening havde til formål at tilgodese den enkelte parcelhusejers interesse, og således blev udlejerne og parcelhusejerne historisk adskilt.

I 1969 blev Grundejernes Landsforbund dannet, som en sammenslutning af udlejere, ejerlejlighedsforeninger og Parcelhusejernes Sammenslutning.

Forhandlingerne om den nye lejelov, som trådte i kraft i 1975, medførte omfattende følger for parcelhusejernes repræsentanter. De måtte endnu engang sande, at ligesom tidligere i historien var Grundejernes Landsforbund ej heller i stand til at varetage parcelhusejernes interesser i den udstrækning, som parcelhusejernes repræsentanter ønskede det. Parcelhusejernes Sammenslutning opsagde aftalen i Grenå i 1975.

I 1977 kom "Roskilde freden", hvor Parcelhusejernes Landsforening blev dannet, sådan som den kendes i dag. Bestyrelserne i de respektive fællesforeninger for København og omegn, Roskilde og Sjælland, Fyn og Jylland m.fl. blev i fællesskab enige om at lægge deres parcelhusejere ind under Parcelhusejernes Landsforening, således at samtlige grundejerforeninger under fællesforeningerne, men også grundejerforeninger uden for fællesforeningerne samt enkeltmedlemmer, fremover skulle repræsenteres af Parcelhusejernes Landsforening.

Landsforeningen er dog til stadighed i udvikling, og næste tiltag, der arbejdes på, er oprettelser af regionale amtsforeninger, således at parcelhusejerne repræsenteres såvel lokalt, regionalt som på landsplan. I enkelte amter er disse foreninger allerede etableret.
 

Udgivet i Organisation tagget med PL formål
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...